Doel & Beleid

Doel & Beleid

Doel

Artikel 2 van de statuten van “Stichting ALive!” omschrijven doel en middelen als volgt:

1. De stichting heeft ten doel:

– het ondersteunen van projecten van Andre Heuvelman Music op het gebied van cultuur in de breedste zin van het woord;
– het creëren van verbinding en het bevorderen van participatie met het publiek.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

– het actief geven van educatie, alsmede het samenstellen van educatiemateriaal;
– het opzetten van “community arts” projecten;
– het organiseren van festivals;
– het produceren van video- en audioproducties;
– het stimuleren van cultureel ondernemerschap.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting ALive! is gevestigd in de Foodvalley gemeente Veenendaal

Beleid

Doelstellingen zijn dat de (bestuurs-) leden van de stichting  de projecten gaan ondersteunen van Andre Heuvelman Music op het gebied van cultuur in de breedste zin van het woord, het creëren van verbinding en het bevorderen van participatie met een zo breed mogelijk en multicultureel publiek ; van kind tot volwassenen en van autochtoon tot allochtone burger. Als muzikale visionair zal Andre Heuvelman in eerste instantie Veenendaal zien als proeftuin voor zijn ambitieuze projecten die daarna zich een weg moeten banen naar een groter en breder publiek zowel regionaal als nationaal.

Door middel van kritische toetsing, advisering, brainstormen en heldere feedback zullen leden van de Stichting hem bijstaan in de creatie, de uitoefening, expansie van “community arts” projecten en festivals. Via een website zal de stichting zich naar buiten profileren.

Financiële verantwoording

Fondsen en vermogen:

Voor de diverse projecten zullen, afhankelijk van de doelgroep van het project, bij verschillende fondsen, stichtingen en bedrijven financiële middelen aangevraagd worden. Tevens wordt het bestaande sociale netwerk benaderd en uitgebreid om met behulp van donaties een financiële basis te creëren.

Het beheer van vermogen zal onder supervisie staan van de penningmeester van de Stichting ALive! Projecten zullen door de bestuursleden van de stichting getoetst worden op publieksbereik en financiële haalbaarheid waarna besluitvorming per project zal plaatsvinden door de bestuursleden van de stichting.

Zie attachment: Jaarrekening (bijlage pdf)

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. In de praktijk wordt hier geen gebruik van gemaakt.